เข้าสู่เมนู ☰ ระบบให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม Home ค้นหา คำถาม FAQ คู่มือ Like


❮❮ ❯❯
กฎ กติกา ที่ควรทราบ

1)  ผู้ขอรับบริการไม่ใช้คำหยาบคาย กล่าวร้าย ดูหมิ่น พาดพิงหรือกระทำการใดๆที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย และทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม กระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2)  การกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายความแตกแยกทางสังคม กระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บนเว็บไซต์อาจถือเป็นความผิดทางกฎหมายและอาจได้รับโทษตามกฎหมายกำหนดไว้ทางแพ่ง และอาญา ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสม
... ไม่พบข้อมูล ...
❮❮ ❮ Prev Next ❯ ❯❯
×
เลือกประเภท (กคส.)

×
เลือกประเภท (สำนักนายกรัฐมนตรี)

×
Search

×
สอบถามปัญหาทางกฎหมาย

×
ตอบคำถาม/ ข้อสงสัย/ ปัญหาทางกฎหมาย

คำถามข้อที่ {{id}}. {{title}}

{{detail}}

{{name}}

{{sex}} {{age}} {{type_answer}}

{{email}} {{telephone}}

×
LOGIN Page

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

×
แก้ไขคำตอบ

คำถามข้อที่ {{id}}. {{title}}

{{detail}}

{{name}}

{{sex}} {{age}} {{type_answer}}

{{email}} {{telephone}}

×
Export CSV

×
Manage Member

Username Name Surname Status Enable DEL
{{username}} {{id}}.{{name}} {{surname}} {{status}} {{is_enable}} ×

×
คู่มือการใช้งาน (Manual)

ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ --> Download

1. ขั้นตอนในการใช้งานระบบ
	1.1 เข้าเมนู เลือกที่ "สอบถามปัญหากฎหมาย" จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้
		1) หัวข้อคำถาม
		2) รายละเอียดข้อคำถาม
		3) ชื่อผู้สอบถาม
		4) เพศ
		5) อายุ
		6) เลือกช่องทางการตอบ (ผ่านเว็บไซต์ /email /sms)
		7) email
		8) เบอร์โทรศัพท์
		9) พิมพ์หมายเลข (ป้องกัน spam)
	1.2 ภายหลังการตั้งคำถาม ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปหมายเลขคำถาม เพื่อใช้ในการติดตามคำตอบ
	1.3 คำถามใหม่ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ตอบจะมีรูปแบบ "สีดำ" พร้อมข้อความ "คำถามอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม"
	1.4 เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการค้นหาคำตอบเป็นระยะเวลา 1 วันทำการ โดยจะดำเนินการดังนี้
		1) พิจารณาคำตอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
		2) จัดกลุ่มประเภทของคำถาม จัดทำคำตอบ พร้อมเสนอต่อผู้ตรวจสอบเห็นชอบคำตอบ
		3) นำคำตอบเข้าสู่ระบบ
	1.5 สถานะของคำถามมีดังนี้
		1) "คำถามที่อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม" ระบบจะแสดงคำถามเป็น "สีดำ"
		2) "คำถามไม่เหมาะสม หรือคำถามพาดพิงบุคคลที่ 3" ระบบจะแสดงหัวข้อคำถามนั้นเป็น "สีแดง" และจะไม่แสดงข้อความของคำถามนั้น
		3) "คำถามมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน" ระบบจะแสดงหัวข้อคำถาม พร้อมข้อความไม่ครบถ้วน โดยจะแสดงเป็น "สีเทา"
		4) "คำถามเหมาะสม" (ประเภทให้ตอบผ่านเว็บไซต์) ระบบจะแสดงหัวข้อคำถามพร้อมคำตอบเป็น "สีเขียว"
		5) "คำถามเหมาะสม" (ประเภทให้ตอบผ่าน email) ระบบจะแสดงหัวข้อคำถามโดยไม่แสดงรายละเอียดคำตอบ แต่จะแสดงหัวข้อเป็น "สีฟ้า"

2. คำแนะนำในการใช้งานระบบ
	2.1 การตั้งคำถามและรายละเอียดข้อคำถามควรใช้คำที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือเป็นคำผวนที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
	2.2 ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพียงพอต่อความเข้าใจ และควรให้ข้อมูลประกอบคำถามให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
	2.3 กรณีที่ต้องการให้มีการตอบคำถามผ่าน email address ควรระบุ email address ของตนเองให้ถูกต้อง (ระบบจะไม่แสดงข้อมูล email)
	2.4 กรณีที่ต้องการให้มีการตอบคำถามผ่าน sms บนโทรศัพท์มือถือ ควรระบุ เบอร์โทรศัพท์ ของท่านให้ถูกต้อง (ระบบจะไม่แสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์)
	2.5 คำถามไม่จำกัดประเภทของคดี และไม่จำกัดประเภทความเสียหาย
	2.6 การอ้างอิงคำถามจากเคสที่เกิดขึ้น และยังไม่ถึงที่สิ้นสุดของคดี หน่วยงานฯ ขอสงวนสิทธิไม่ตอบคำถามดังกล่าว โดยอาจถือเป็นคำถามที่ไม่เหมาะสม
	2.7 คำตอบของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคดีได้

3. คำแนะนำในการตั้งชื่อ
	3.1 ไม่ควรใช้คำที่มีความหมายไม่เหมาะสม หยาบคาย เป็นคำผวน หรือส่อไปในทาง ลามกอนาจาร
	3.2 ไม่ควรกล่าวพาดพิง หรือล้อเลียน ถึงสถาบัน ยี่ห้อสินค้า บุคคลอื่น ชื่อเว็บ ชื่อสินค้าบริการ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อเข้าข่ายการโฆษณา ส่งเสริมการขาย
	3.3 ไม่ควรมีข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร ฯลฯ บนชื่อที่ตั้ง
	3.4 ไม่ควรใช้ชื่่อคล้ายบุคคลที่เคยตั้งคำถามมาแล้ว หรือมีข้อความที่ทำให้เกิดความสับสน ตัวจริง ตัวปลอม
	3.5 ไม่ควรใช้ตัวอักษรซ้ำกันมากๆ หรือไม่มีความหมาย เช่น 55555

4. หัวข้อสงวนสิทธิ์
	4.1 หากเป็นคำถามที่กรมฯ เห็นว่ามีคุณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวบ แต่เจ้าของคำถามไม่มีความประสงค์จะเปิดเผย หน่วยงานฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนข้อคำถามรวมถึงรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับเจ้าของคำถาม
	4.2 กรณีที่มีความถามที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามดังกล่าว และระบุคำถามนั้นเป็นคำถามประเภท "ไม่เหมาะสม"
					

×
FAQ

กดค้นหาโดยไม่ใส่ข้อความใดๆ ระบบจะแสดงคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด

×
เกี่ยวกับเรา (About Us.)

	สืบเนื่องจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย โดยการจัดวางระบบและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนการดำเนินการให้พยาน ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยาในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
	แต่เนื่องจาก ประชาชนโดยทั่วไป ยังมีความรู้และความเข้าใจในภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่ครอบคลุม ทั่วถึง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้กำหนดช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ โดยกำหนดเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางกฎหมายขึ้น

นายธนิตย์ สุขโข นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

..Loading..
×
กด Like