!!ใช้ Username Password เหมือน intranet !!
User Name :  
 Password :  
** คู่มือการใช้งาน **ระดับสี


Download
คำนิยามตัวชี้วัด
คู่มือคำนิยามตัวชี้วัด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับสมบูรณ์)
การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสำหรับการปฏิบัติราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คู่มือคำนิยามตัวชี้วัด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คู่มือคำนิยามตัวชี้วัด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือนหลัง
คู่มือคำนิยามตัวชี้วัด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คู่มือคำนิยามตัวชี้วัด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คู่มือการใช้งาน
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล
คู่มือการใช้งานระบบรายงานตัวชี้วัด(KPI-Online)

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มเกณฑ์ Checklist
แบบฟอร์มรอบ. 3 เดือน
แบบฟอร์มเชิงปริมาณ.
แบบฟอร์มเชิงคุณภาพ.
แบบฟอร์มแสดงข้้นตอนการดำเนินการ.
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
แบบฟอร์ม OS Matrix ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงาน/บุคคล/ข้อตกลง
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


   วันที่ 1 ตุลาคม 2563 •18:33:15 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0-2141-2736