กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ2
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล"

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์

ตำแหน่งปัจจุบัน           อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                              กระทรวงยุติธรรม

 ประวัติการศึกษา

  ปริญญาเอก (พ.ศ. 2534)    :  Ph.D. สาขาอาชญาวิทยา (Criminology)

                                      Florida State University (USA), 1991

  ปริญญาโท (พ.ศ. 2530)     :  M.P.A. สาขาบริหารรัฐกิจ (Public Affairs)

                                      Kentucky State University (USA), 1987

  ปริญญาตรี (พ.ศ. 2526)     :  รปบ.(ตร.) รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

                                      โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36

  Chevening Fellowship (พ.ศ. 2549)

                                    :  หลักสูตร “ประชาธิปไตย กฎหมาย และความมั่นคง : การก่อการร้าย

                                      มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร 

ประกาศนียบัตร

  2555   หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 54 (วปอ.54)

  2554   หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม รุ่นที่ 15 (บ.ย.ส. 15)

  2553   หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย สำนักอัยการสูงสุด รุ่นที่ 2

  2552   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8)

  2551   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ 60 (นบส.60)

  2548   ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายเอกชน สถาบันพระปกเกล้า

              รุ่นที่ 3 (ปรม.3) 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  2554   ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

  2551   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

ประวัติการดำรงตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรม

 - 24 ม.ค. 2555 30 ก.ย. 2555   ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

 - ต.ค. 2551 –23 ม.ค. 2555    รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 - ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2551    ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 - 1 พ.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2550    ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 -14 ส.ค. 2546 – 30 เม.ย. 2550  ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่าง-ประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

เกียรติประวัติ

 - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2538 ของกรมตำรวจ

     รับรางวัล “ครุฑทองคำ” จาก ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปะอาชา  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2539

 - อดีต หัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36

 - อดีต หัวหน้านักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20

 - เกียรติบัตรและโล่รางวัล การปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนดีเด่น สายตรวจดีเด่น ปราบปรามดีเด่น ฯลฯ

ผลงาน

 - ผู้กำกับดูแลคดีกรณีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบอันเนื่องมาจากการชุมนุม ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 89 ราย

 - รองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีก่อการร้าย การขู่บังคับให้รัฐบาลกระทำการใดๆ การทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกระทำต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ของทางราชการ อันเกี่ยวกับการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมายในช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 - 2553

 -  ผู้กำกับดูแลคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 5 คดี ประกอบด้วย

              - คดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ทูตซาอุดิอาระเบีย จำนวน 3 คดี

              - คดีการหายตัวไปของนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย (นายอัลรูไวลี่) จำนวน 1 คดี  และ

              - คดีติดตามทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมจากประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 1 คดี

 อาจารย์พิเศษ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ

-  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

-  สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

-  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

-  กรมสามัญศึกษา

-  หลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

-  ภาคเอกชน อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทคาร์ลเท็กซ์ ฯลฯ

อิ่นๆ

 -  (2554 – ปัจจุบัน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผืดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 -  (2554 – ปัจจุบัน) ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร  

  - (2554- ปัจจุบัน)   ประธาน คณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม 

 -  (2554 – 2555)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) (นิติวิทยาศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์