กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ2
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล"

พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์

พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์

POLICE COLONEL NARAS SAVESTANAN,Ph.D.
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
Director General, Rights and Liberties Protection Department 
Tel 021412700 Fax 0 21439660 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.